Quantum Blockchains

EU Projects

Gender Equality

We are committed to gender equality. See our Gender Equality Plan.

 

Zapytania ofertowe Nr 7,8,9/03/23

 

W związku z planowaną realizacją projektu “Opracowanie urządzenia szyfrującego opartego o kwantowy generator liczb losowych dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych” spółka Quantum Blockchains Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu usług:

 

Zapytanie ofertowe Nr 7

“Implementacje algorytmów post-kwantowych”:
Pliki zapytania: pobierz.

 

Zapytanie ofertowe Nr 8

“Usługi integracyjne, testy kalibracyjne i przedwdrożeniowe”: 
Pliki zapytania: pobierz.

 

Zapytanie Nr 9
“Opracowanie projektu kontrolera wraz z produkcją, montażem i przeprowadzeniem certyfikacji CE  dla prototypu kwantowego generatora liczb losowych”:
Pliki zapytania: pobierz.

 

 

 

Zapytania ofertowe Nr 3,4,5,6/10/22

W związku z planowaną realizacją projektu “Opracowanie prototypu urządzenia szyfrującego opartego o kwantowy generator liczb losowych dla wzmocnienia bezpieczeństwa systemów rozproszonych.” spółka Quantum Blockchains Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu usług:

Zapytanie ofertowe nr 3
“Usługa integracji demonstratora urządzenia szyfrującego opartego o kwantowy generator liczb losowych”

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1. Formularz oferty
Załącznik 2 Oświadczenia Oferenta
Załącznik 3. Umowa warunkowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wpłynęły następujące oferty:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Wybrano ofertę firmy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zapytanie ofertowe nr 4
“Opracowanie projektu kontrolera układu optomechanicznego, opartego o moduł FPGA”:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1. Formularz oferty
Załącznik 2 Oświadczenia Oferenta
Załącznik 3. Projekt kontrolera układu optomechanicznego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wpłynęły następujące oferty:
SYDERAL Polska Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Wybrano ofertę firmy SYDERAL Polska Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 5
“Opracowanie dokumentacji samotestującego się kwantowego generatora liczb losowych”:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1. Formularz oferty
Załącznik 2 Oświadczenia Oferenta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wpłynęły następujące oferty:
SeQure SpA, OROMPELLO 178 COMUNA CONCEPCION, CHILE

Wybrano ofertę firmy SeQure SpA

Zapytanie ofertowe nr 6
“Dostosowanie algorytmu kryptografii post-kwantowej Crystals-Dilithium oraz wykonanie weryfikacji jego implementacji w języku Rust, w celu użycia go w rozproszonej bazie danych”:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1. Formularz oferty
Załącznik 2 Oświadczenia Oferenta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wpłynęły następujące oferty:

Resquant Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 40/1, posiadającym numer NIP:  7252304039 oraz REGON: 387484883,

Wybrano ofertę firmy: Resquant Sp. z o.o.

***

Spółka Quantum Blockchains Sp. z o.o. realizuje projekt „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Horyzont Europa EIC Accelerator” nr Umowy POIR.02.03.06-06-0007/22-00, w ramach poddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wartość projektu: 64 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 64 000,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2022 – 30.11.2022


 ***

Spółka Quantum Blockchains Sp. z o.o. realizuje projekt nr UUW-POPP.01.01.00-00-0210/22-00 w ramach Programu „Wsparcie prawne dla startupów” finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wartość projektu: 14 145,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 14 145,00 PLN
Okres realizacji: 23.09.2022 – 16.11.2022

The Company Quantum Blockchains Sp. z o.o. implements project No. UUW-POPP.01.01.00-00-0210/22-00, under the Program: “Legal support for startups” financed from the state budget by the Ministry of Development and Technology.

Institution providing support: The Polish Agency for Enterprise Development

Project value: 14 145,00 PLN
Contribution of European Funds: 14 145,00 PLN
Implementation period: 23.09.2022 – 16.11.2022


 ***

Quantum Blockchains Sp. z o.o. implements the Polish Technological Bridges Project  co-financed by the European Regional Development Fund

Quantum Blockchains Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania usług Spółki na rynek singapurski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej usług oferowanych przez Spółkę na rynku docelowym.

Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN
Nr Umowy: UG-PMT/3184/3N/2021-SIN


***

Zapytanie ofertowe nr 2/2022/PMT SIN

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Quantum Blockchains Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Lipowa 4a, 20-027 Lublin (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do składania ofert dotyczących zakup usług doradczych w zakresie opracowania badania stanu techniki wraz z rekomendacją na temat możliwych sposobów ochrony, w tym doradztwo w zakresie opracowania dwóch zgłoszeń patentowych na rynku singapurskim.

Termin realizacji umowy: 31.10.2022 r.

Istotne dokumenty:

 
Ofertę należy złożyć osobiście bądź pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Quantum Blockchains Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lipowa 4a, 20-027 Lublin lub pocztą elektroniczną (skan oryginalnej oferty) na adres: karasiuk@quantumblockchains.io 
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2022 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.

***

 Informujemy, iż Zamawiający zakończył powyższe postępowanie bez dokonania wyboru Wykonawcy.

***

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PMT SIN

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Quantum Blockchains Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Lipowa 4a, 20-027 Lublin (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu usług doradczych w związku z podjęciem działań mających na celu rozpoczęcie świadczenia usług na rynku singapurskim.
 

***

01.09.2022:  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2022/PMT SIN, wpłynęły następujące oferty:

 1. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Byzdra-Pawlak
  Łukasińskiego 4 m. 165, 93-172 Łódź
  Cena: 48.000 zł netto
 1. Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P.
  Gdańska 77a, lok. 3,  90-613 Łódź
  Cena: 47.000 zł netto
 1. Chudzik i Wspólnicy
  Aleksandra Zelwerowicza 41/lok. 2
  90-147 Łódź
  Cena: 49.000 zł netto

Wybrano ofertę firmy Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P.

***

 
 

The Company Quantum Blockchains Sp. z o.o. implements project No. POPW.01.01.02-06-0031/21-00, entitled: “Development and market implementation of innovative products and services in the field of quantum cryptography related to the concept of a Quantum Blockchain System” 

under the Operational Program – Eastern Poland 2014-2020, Priority Axis I: Entrepreneurial Eastern Poland, Activities 1.1 Starting platforms for new ideas, Sub-measures 1.1.2 Development of startups in Eastern Poland.

 • Project goals: The project’s main goal is the development of products and services related to innovative technology in the field of quantum cryptography under the name of Quantum Blockchain. The essence of this technology is the ability to construct IT solutions capable of such a level of data security that will eliminate the risks resulting from the currently emerging quantum computers. In particular, the company’s solutions allow you to secure Blockchain-class systems.
 • Planned effects: The most important result planned to be achieved as a result of the project will be the introduction of solutions from the field of quantum cryptography, in particular related to Blockchain class solutions.
 • Project value: 1 196 705.75 PLN
 • Contribution of European Funds: 1 000 000,00 PLN
 • Implementation period: 01/10/2021 – 31/12/2022

Skip to content